Side / Lagertjenester

Lagertjenester

FLYTTE - PUSSE OPP - FLYTTE UTELANDS FOR EN PERIODE - MELLOMLAGRE - DØDSBO

Selvbetjente lagerboder 170x450x200cm 7 m2, 14 m3, kr. 495,- pr. mnd. Andre etasje med skråtak, bred trapp, ikke heis.

Selvbetjente lagerboder 170x400x200cm (B x L x H),  7 m2, 14 m3, kr. 600,- pr. mnd.

Selvbetjente lagerboder 240x400x290 cm (B x L x H), 10m2, 30m3, kr. 750,- pr. mnd.

Selvbetjente lagerboder 240x600x290cm (B x L x H), 15m2, 45m3, kr. 1100,- pr. mnd.

Selvbetjente lagerboder 240x1200x290cm (B x L x H), 30m2, 90m3, kr. 2200,- pr. mnd.

6 mnd. forskuddsbetaling gir 5 % rabatt. 12 mnd. forskuddsbetaling gir 10 % rabatt.

Mangler du bodplass for kofferter, julepynt osv, eller skal lagre et studentflyttelass, trenger du en 7 m2 lagerbod.

Skal du lagre deler av innbo, sykler, utemøbler, ski, kjelker osv. er en 10 m2 passe stor.

Skal du lagre innhold og eiendeler fra en leilighet trenger du en 15 m2 lagerbod.

Skal du lagre innhold og eiendeler fra et hus trenger du en 30 m2 lagerbod.

Lager fra 7 m2 til 30 m2 for kort- og langtidsleie - private og næringsdrivende.

EGNE AVLUKKEDE LAGERBODER UTEN INNSYN ELLER TILGANG FOR ANDRE ENN DEG SELV KL. 7-21 HVER DAG, HELE ÅRET!

NB. Det er mht forsikringen påkrevet med bruk av forsikringsgodkjente låser. Kunden må ha med egen FG-lås ved innflytting. Vi anbefaler Biltema art.nummer 87-183 til 329,- kr. med bøylediameter 12,7 mm. Låsen for MC med bøylediameter 14 mm passer ikke!

Du finner bestillingsskjema nederst på siden, all lagring må forhåndbestilles via dette skjemaet!

Trenger du flyttehjelp kan vi basert på våre kunders erfaringer anbefale EIDSIVA FLYTTEBYRÅ AS. De finner du her

 

VILKÅR FOR LAGERTJENESTER:

Forsikring og ansvar

Utleier forsikrer kun eget bygg. Leietaker er ansvarlig for å tegne forsikring som dekker de lagrede gjenstandene mot brann, hærverk, tyveri og andre skader/tap, da dette ikke dekkes av utleiers forsikring. Lagring skjer på eget ansvar. Utleier er ikke ansvarlig for tap eller skade som ikke skyldes utleiers forsett eller grove uaktsomhet. Utleiers ansvar er under enhver omstendighet begrenset til lagerleie betalt inn de siste 12 måneder før skaden oppstod, og gjelder ikke indirekte tap.

Betaling og oppsigelse

Før tildeling av lagerbod skjer, skal månedsleie for en måned (pluss ev. tilleggsdager om man leier før den 1. i måneden) være innbetalt til utleier. Dette skjer mot tilsendt faktura med KID fra utleier! Korteste leietid er én måned. Leieforholdet regnes fra den 1. hver måned, og det fornyes automatisk med en måned dersom ikke oppsigelse er mottatt innen den 15. i måneden du ønsker å flytte ut. Lagerleien skal innbetales forskuddsvis for hver ny måned. Utleier er berettiget til å endre leiebeløpet uten særskilt varsel, når utleier finner det begrunnet i markedsforholdene. Leietaker kan i leieperioden kostnadsfritt bytte til større eller mindre lagerbod.

Oppsigelse skal skje skriftlig pr. e-post til billaven@billaven.no eller pr. SMS til mob.nr 91353171 innen den 15. i måneden du ønsker å flytte ut. Før leieforholdet er å betrakte som avsluttet må lagerboden være helt tømt og leietakers lås må være fjernet. Utleier skal ha skriftlig beskjed når dette er gjort. 

Betalingsmislighold

Utleier påberoper seg herved retten til å låse av lagerboden uten varsel etter 7 (sju) dagers betalingsmislighold. Etter 14 (fjorten) dagers betalingsmislighold har utleier rett til å tømme lagerboden for leiers regning. Purregebyr og renter vil bli også bli belastet. Dersom kravet ikke blir innbetalt blir det oversendt til SVEA finans for inndrivelse. Velger utleier å fortsette lagringen i eksterne lokaler, skjer dette uten noen form for risiko eller ansvar for utleier. Etter 1 (en) måneds betalingsmislighold har utleier rett til å selge eller på annen måte fjerne leiers gjenstander fra sin eiendom. Utleier kan ta dekning i beløp som måtte komme inn i denne forbindelse dersom kravet fortsatt er udekket. Alle kostnader utleier måtte pådras grunnet leiers betalingsmislighold, og følgekonsekvenser som beskrevet, skal dekkes av leier. Leiers plikt til å betale lagerleie løper inntil samtlige gjenstander er hentet, eller utleier har solgt eller fjernet samtlige gjenstander.

Øvrige betingelser

Leier plikter å holde lagerboden låst til enhver tid. Fremleie tillates ikke; de lagrede gjenstander skal eies av leietaker. Det er ikke tillatt å lagre sprengstoff, brennbare væsker eller noen former for mat.

Utleier tar forbehold for force majeure. Som force majeure regnes enhver hindring som utleier ikke med rimelighet kan overvinne eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre så stor ulempe eller kostnad for utleier at det står i vesentlig misforhold til leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen. Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skade på personer, gods eller for skader som leiegjenstanden eller bruken av den har voldt på person eller annet konsekvenstap, eller skade av noen art, uansett årsak. Dersom lageret ødelegges ved brann eller annen ulykke, bortfaller leieavtalen og utleier er ikke pliktig til å tilby leietaker et nytt lager, hverken før eller etter ombygging/gjennoppføring. Utleier kan skriftlig si opp avtalen med 1 (en) måneds oppsigelsestid. Ev. forskuddsbetalt beløp vil bli tilbakebetalt. Dersom leietaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til nærværende leieavtale, er utleier berettiget til å heve avtalen med umiddelbar virkning. 


 

BESTILLING / FORESPØRSEL

Takk! Meldingen er sendt!

Her kan du bestille lagring eller sende forespørsel. Fyll ut feltene og trykk "send" (feltene merket med rød stjerne må fylles ut). Når bestillingen er sendt, vil du motta bekreftelse/kopi av denne henvendelsen på oppgitt E-post-adresse.


Bestilling
Forespørsel

Bil
Bobil
Båt
Camp.vogn
MC
Lagerbod
Annet


Alle mål gjelder ytterpunkt til ytterpunkt; På bobil inkl. speil, markise og sykkelstativ. På båt inkl. motor, hengerdrag og hengerskjermer dersom dette blir bredere enn båten. Høyde ved båtlagring skal være totalhøyde båt på henger.
Billåven Magnus Tokvam

Fjeldsvegen 33
2850 Lena

Telefon: 900 68400
Epost: billaven@billaven.no
Powered by Dynasite 1.3